زیر شاخه ها

فهرست احادیث

چه بسا رسول الله صلى الله عليه وسلم دوست داشت عملی را انجام دهد، ولی از ترس اينکه مردم نيز به آن عمل کنند و بر آنان فرض شود، آن را ترک می کرد. به همين دليل نماز چاشت را نمی خواند؛ ولی من همواره آن را می خوانم.
عربي انگلیسی فرانسوی
نماز چاشت زمانی است که پای بچه شترها از شدت گرما بسوزد.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم چهار رکعت نماز چاشت می خواند و هرچه خواستِ الله بود، بر آن می افزود.
عربي انگلیسی فرانسوی
آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز چاشت را می خواند؟ فرمود: خیر، مگر زمانی که از سفر بازمی گشت.
عربي انگلیسی فرانسوی