Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Walang ipinadala si Allah na propeta malibang nagpastol ito ng tupa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses