උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

එළුවන් ඇතිදැඩි කරන්නකු ලෙසින් මිස අල්ලාහ් කිසිදු නබිවරයකු එව්වේ නැත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ