Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang sinuman ang lumikas sa kapatid niya sa loob ng isang taon,ito ay tulad ng pagpadanak sa dugo niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nakipag-away ang isa sa inyo,iwasan niya ang [pagpalo sa] mukha
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses