උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

කවරෙකු තම සහෝදරයාව වසරක් වෙන්කර දමන්නේ ද ඔහු ඔහුගේ රුධිරය හැලුවාක් මෙනි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ