Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Walang kapinsalaan at walang pamiminsala.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses