உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

தீங்கிழைக்கவும் கூடாது. தீங்கிற்குப் பழி வாங்கவும் கூடாது
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு