උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

මලක්වරුන් ආලෝකයෙන් මවනු ලැබීය. ජින්නුන් ගිනි ජාලාවෙන් මවනු ලැබීය. ආදම් ඔබට වර්ණනා කරනු ලැබූ දැයින් මවනු ලැබීය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ