උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

රනට රන් අතිනතට මිස (ප්රමාද කොට) හුවමාරු කිරීම පොලියකි. රිදියට රිදිය, අතිනතට මිස (ප්රමාද කොට) හුවමාරු කිරීම පොලියකි. තිරිඟු තිරිඟුවට අතිනත මිස (ප්රමාද කොට) හුවමාරු කිරීම පොලියකි. බාර්ලි වලට බාර්ලි අතිනතට මිස (ප්රමාද කොට) හුවමාරු කිරීම පොලියකි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කල් දමා රනට රිදී හුවමාරු කිරීමෙන් අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් -සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්- තුමා වැළැක්වූහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
රිදී වෙනුවට රිදී ද රන් වෙනුවට රන් ද එකිනෙකට සමාන දැයින් මිස ගනුදෙනු කිරීම අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තහනම් කළහ. රන් වෙනුවට රිදී අප කැමති පරිදි මිලදී ගැනීමත් රිදී වෙනුවට රන් අප කැමති පරිදි මිලදී ගැනීමත් අපට එතුමා අපට නියෝග කළහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ