ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൻ്റെ അവസാനകാലക്കാരിൽ ഒരു കൂട്ടരുണ്ടാകും; നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കളോ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവർ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതാണ്. അവരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക!
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
നീ എഴുതിക്കൊള്ളുക! എൻ്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ, അവൻ തന്നെ സത്യം! ഇതിൽ നിന്ന് സത്യമല്ലാതെ പുറത്തു വരികയില്ല
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്