Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

{Trong cộng đồng tín đồ của Ta vào thời đại cuối, sẽ có người nói với các ngươi điều gì đó mà các ngươi và cha ông của các ngươi chưa từng nghe, vì vậy các ngươi hãy cẩn thận với họ.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Hãy viết, thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài, không có gì thốt ra từ nó ngoại trừ là chân lý.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp