Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Vào lúc con gái của Thiên Sứ ﷺ qua đời thì Người bảo chúng tôi: {Các cô hãy dùng nước và lá táo để tắm cho nó ba lần, hoặc năm lần, hoặc nhiều hơn nếu cần thiết, nhưng ở lần tắm nước cuối cùng thì hãy pha một chút long não vào nước. Khi nào các cô tắm xong thì báo cho Ta biết.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ai tắm thi thể người chết rồi không tiết lộ (điều xấu hổ) của người chết đó thì Allah sẽ tha thứ cho y bốn mươi lần.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp