උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

කවරෙකු මියගිය ඇත්තෙකු නාවා, එහි ඇති අඩුවක් සඟවන්නේ ද අල්ලාහ් ඔහුට හතළිස් වාරයක් සමාව දෙනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ