Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Tunay na ang mga taong nauna sa inyo,Tinatangay ang isang lalaki at hinuhukayan siya sa lupa at inilalagay rito,Pagkatapos ay kinukuha ang lagare at inilalagay sa ulo niya at nahahati siya sa dalawang hati,At sinusuklayan sa suklay na bakal na hindi isinasama ang laman niya at buto niya,ngunit hindi parin ito nakakapagpapigil sa relihiyon niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May dumating ba sa iyong araw na higit na matindi sa araw ng Uḥud?" Nagsabi siya: "Talagang nakatagpo ako mula sa lipi mo ng [hirap na] nakatagpo ko. Ito ay pinakamatindi sa [hirap na] nakatagpo ko mula sa kanila sa Araw ng `Aqabah
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang salaysay ng pagyakap sa Islām ni `Amr bin `Abasah at ang pagtuturo ng Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ng ṣalāh at wuḍū' sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses