උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

අම්ර් ඉබ්නු අබසා තුමා ඉස්ලාමය වැළඳ ගැනීමේ කතාව හා නබි-සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්- තුමා එතුමාට සලාතය හා වුළු දෝවනය ඉගැන්වීම.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ