உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

நான் எழுபது "அஹ்லுஸ் ஸுப்பாக்களை"-திண்ணைத் தோழர்களைப் பார்த்தேன்.அவர்களில் எவரிடமும் தங்களின் மேல் பாகத்தை மறைக்கும் துணி எதுவும் இருக்கவில்லை.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு