ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

വിധിപറയുന്നതിന് കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവനെയും നൽകുന്നവനെയും നബി -ﷺ- ശപിച്ചിരിക്കുന്നു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
കോപിഷ്ഠനായിരിക്കെ നിങ്ങളിലൊരാളും തന്നെ രണ്ടുപേർക്കിടയിൽ വിധി പറയാൻ പാടില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്