فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

رسول الله - صلی الله علیه وسلم - په قضا کې په رشوت ورکوونکي او رشوت اخیستونکي لعنت ویلی دی.
عربي انګلیسي فرانسوي