زیر شاخه ها

فهرست احادیث

رسول الله - صلى الله عليه و سلم - رشوه دهنده و رشوه گيرنده در قضاوت را لعنت كرده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
هیچکس درحالی که عصبانی هست، بین دو نفر قضاوت و داوری نکند.
عربي انگلیسی فرانسوی