උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

අල්ලස් දෙන්නාට හා නීති කටයුතුවල අල්ලස් ගන්නාට අල්ලාහ්ගේ දූතයාණෝ ශාප කළහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ