زیر شاخه ها

فهرست احادیث

رسول الله صلى الله عليه وسلم سخاوتمندترين مردم بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگز از رسول الله صلى الله عليه وسلم چيزی خواسته نشد که ايشان «نَه» بگويد.
عربي انگلیسی فرانسوی
آنچه نزد من باشد، آن را ذخيره نمی كنم. ولی هركس از خواستن اجتناب كند، خداوند او را از خواستن بی نياز می سازد. و هركس اظهار بی نيازی كند، خداوند او را بی نياز می سازد. و هركس صبر پيشه سازد، خداوند به او صبر نصيب خواهد كرد؛ و به هيچكس نعمتی بهتر و فراخ تر از صبر عنايت نشده است.
عربي انگلیسی فرانسوی
روپوش مرا به من بدهيد؛ اگر به اندازه ی اين خارها، دام و شتر می داشتم، آن را ميان شما تقسيم می کردم و آنگاه می دانستيد که من بخيل، دروغگو و ترسو نيستم.
عربي انگلیسی فرانسوی
زنی پارچه ی بافته شده ای نزد پيامبر صلى الله عليه وسلم آورد.
عربي انگلیسی فرانسوی
آنها (در مورد این مال) دو گزينه پيشِ روی من گذاشتند که: با رفتار و گفتار بد آن را از من بگیرند يا مرا بخيل بخوانند؛ درحالی که من بخيل نيستم.
عربي انگلیسی فرانسوی