உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

நிச்சயமாக இவர்கள் என்னிடம் வற்புறுத்தி, கடுமையான வார்த்தை பிரயோகித்து கேட்கின்றார்கள், அல்லது என்னை கஞ்சன் என்கிறார்கள். நான் கஞ்சன் அல்ல.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு