Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Nếu ngươi thả con chó được huấn luyện đi săn và đã nhân danh Allah thì ngươi hãy ăn những gì nó săn được cho ngươi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp