ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു: അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, അഹ്ലു കിതാബ് (ജൂതരും നസ്രാനികളും) ആയ ആളുകളുടെ നാട്ടിലാണ് ഞങ്ങളുള്ളത്. അവരുടെ പാത്രങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാമോ?
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആരാണോ വേട്ടക്കോ കാലികൾക്ക് കാവലിനോ വേണ്ടിയല്ലാതെ നായയെ വളർത്തുന്നത്, ഓരോ ദിവസവും അവന്റെ പ്രതിഫലത്തിൽനിന്ന് രണ്ട് ഖീറാത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ഞങ്ങൾ മർറു ദഹ്റാൻ എന്ന സ്ഥലത്തുവെച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു മുഴലിനെ കണ്ടു അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി ആളുകൾ ക്ഷീണിച്ചു.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്