Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Đối với phụ nữ tin tưởng nơi Allah và vào Ngày Tận Thế không được phép chịu tang quá ba ngày ngoại trừ với chồng phải chịu tang bốn tháng mười ngày.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp