Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang Talbiyah (pagganap, pagtalima) ng Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-: Labbayka Allahumma labbayk, Labbayka la shareeka laka labbayk, Innalhamda wan ni'mata laka wal mulk, la shareeka lak.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumating kami kasama ang Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- nang kami ay nagsabi: Nandito na kami upang sadyain at isagawa ang hajj. At inutusan kami ng Propeta -Pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- at ginawa namin siyang umrah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses