Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Walang zakāh na tungkulin sa Muslim sa alipin niya ni sa kabayo niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O `Umar, hindi mo ba nadama na ang tiyuhin ng lalaki ay wangis ng ama niya?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses