Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Này 'Umar, ông không biết là người chú (bác) của một người đàn ông được xem như cha của y sao?
عربي tiếng Anh tiếng Pháp