උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

අහෝ උමර්! සැබැවින්ම මිනිසාගේ බාප්පා (හෝ මහප්පා) ඔහුගේ පියා මෙන් යැයි ඔබට නොහැඟුණෙහිද?
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ