زیر شاخه ها

فهرست احادیث

در برده و اسب مسلمان زکات واجب نيست.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای عمر، آیا نمی دانی عموی هرکس به مانند پدرش می باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی