Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang sinumang ikagagalak niya na iligtas siya ni Allāh mula sa hapis ng Araw ng Pagkabuhay ay magpaginhawa siya sa nagkakautang o mag-alis siya [ng utang] mula rito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ibigay ninyo ito sa kanya, sapagkat ang pinakamainam sa inyo,yaong pinakamabuti sa inyo magbayad
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May tutuusing isang lalaking kabilang noon sa nauna sa inyo ngunit walang natagpuan sa kanya na kabutihan na anuman malibang siya noon ay nakikihalubilo sa mga tao at siya noon ay nagpapaluwag. Nag-uutos siya noon sa mga utusan niya na magpaumanhin sila sa nagigipit. Nagsabi si Allāh, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan: Kami ay higit na karapat-dapat doon kaysa sa kanya; magpaumanhin kayo sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses