උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

කවරෙකුට, තමන්ව අල්ලාහ් මළවුන් කෙරෙන් නැගිටුවනු ලබන දිනයේ පීඩාවෙන් මුදවා ගනු ලැබීම සතුට දනවන්නේ ද ඔහු දුෂ්කරතා ඇත්තාට හුස්ම ගන්නට ඉඩ දිය යුතුය. එසේ නැතහොත් ඔහුගෙන් ඉවත තැබිය යුතුය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ