زیر شاخه ها

فهرست احادیث

رحمت الله بر کسی که قبل از (نماز فرض) عصر، چهار رکعت نماز بخواند.
عربي انگلیسی فرانسوی
رسول الله صلى الله عليه وسلم بر هيچيک از نمازهای نافله به اندازه ی دو رکعت سنت صبح پايبندی و مواظبت نمی کرد.
عربي انگلیسی فرانسوی