زیر شاخه ها

فهرست احادیث

هر یک از شما منکری را دید، باید آن را تغییر دهد.
عربي انگلیسی اسپانیایی
هرگاه مردم ظالمی را ببينند و دستش را نگيرند (و او را از ظلم و ستم باز ندارند)، انتظار می رود که الله همه ی آنها را به عذاب خويش گرفتار کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
سوگند به ذاتی که جانم در دست اوست، یا امر به معروف و نهی از منکر می کنيد، یا بيم آن می رود که به زودی الله عذابی از سوی خود بر شما فرود آورد و آنگاه او را به فرياد می خوانيد اما دعای تان قبول نمی شود.
عربي انگلیسی فرانسوی