Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Lệnh cấm rượu đã được ban xuống và rượu được làm từ năm loại: Nho, chà là khô, mật ong, lúa mì và lúa mạch.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Một người đàn ông uống rượu được dẫn đến cho Thiên Sứ của Allah xét xử và Người bảo: {Các ngươi hãy đánh y !}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp