උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

මත් පැන් පානය කළ මිනිසෙකු නබි -සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්- තුමා වෙත ගෙන එන ලදී. එතුමා ((නුඹලා ඔහුට පහර දෙන්න.)) යැයි පවසා සිටියහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ