Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay ang pinakamaganda sa mga tao sa kaasalan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses