Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Huwag ninyong unahan ang Ramaḍān ng pag-aayuno ng isang araw o dalawang araw, maliban sa isang taong nag-aayuno na dati ng isang pag-aayuno kaya ayunuhin niya iyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses