උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

දිනකින් හෝ දින දෙකකින් හෝ රමළාන් මාසයේ උපවාසය කළින් ඉටු නොකළ යුතුයි. නමුත් උපවාසයේ නිරත වෙමින් සිටින මිනිසෙකු හැර. ඔහු උපවාසයේ නියැළෙත්වා!
عربي ඉංග්‍රීසි උරුදු