ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

‘నిశ్చయంగా అల్లాహ్ ప్రతీ విషయం పై ఇహ్సాన్ ను(అత్యుత్తమం) విధి చేశాడు,కాబట్టి మీరు ఉత్తమంగా వదించండి,ఉత్తమంగా జుబాహ్ చేయండి,మీ కత్తులను పదునుపర్చుకొండి,జంతువులకు ఉపశమనమును ప్రసాదించండి.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్