فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

الله په هر شي باندې نیکي کول لیکلي دي، نو کله مو چې وژل کول، په ښه توګه یې ووژنئ، او کله مو چې حلاله کوله، په ښه توګه حلاله وکړئ، او ستاسو څخه یو څوک باید خپل چوړکۍ تیره کړي او خپله قرباني دې راحت کړي.
عربي انګلیسي فرانسوي