உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

அல்லாஹ்வே! என்னை மன்னித்து என் மீது அருள் புரிவாயாக.மேலும் என்னை மேலான தோழர்களின் பால் சேர்த்து வைப்பாயாக.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு