උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) තුමාණෝ (ලැජ්ජාවෙන් නිවසේ) කොණක ආවරණය වී සිටින කන්යාවියන්ට වඩා අධික ලෙස ලැජ්ජා සහගත අයකු වූහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ