زیر شاخه ها

فهرست احادیث

رسول الله صلى الله عليه وسلم از دوشيزگان پرده نشين هم شرم و حيای بيشتری داشت و وقتی چيزی می ديد که دوست نداشت، از تغيير چهره اش متوجه می شديم. (اما به سبب شرم، چيزی نمی گفت.)
عربي انگلیسی فرانسوی