فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

اسلام پر پنځو (بنسټونو) جوړ شوی دی
عربي انګلیسي هسپانوي