زیر شاخه ها

فهرست احادیث

رسول الله صلى الله عليه وسلم گروهی ده نفره را برای تجسس - و جمع آوری اطلاعات از دشمن - فرستاد و عاصم بن زيد انصاری رضی الله عنه را امیر و فرمانده آنان قرار داد.
عربي انگلیسی فرانسوی
فقط سه نفر در گهواره سخن گفتند.
عربي انگلیسی فرانسوی