زیر شاخه ها

فهرست احادیث

غسل روز جمعه و مسواک زدن، بر هر فرد بالغ و مسلمان واجب است. و اگر به مواد خوشبو دسترسی داشت، استفاده كند.
عربي انگلیسی فرانسوی