Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Huwag kayong mangulit sa paghingi sapagkat sumpa man kay Allah kapag hinihingan ako ng isa kabilang sa inyo at naibigay sa kanya ang hinihingi niya mula sa akin na anuman samantalang ako ay naiinis hindi siya pagpapalain sa ibinigay ko sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag, huwag; itapon mo iyan. Hindi mo ba nalaman na tayo ay hindi kumakain ng kawanggawa?
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses