Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang sinumang nakasumpong ng ari-arian niya mismo sa piling ng isang lalaki - o isang tao - na nabangkarota, siya ay higit na karapat-dapat dito kaysa sa sinumang iba pa sa kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses