زیر شاخه ها

فهرست احادیث

هرکس عین مالش را نزد مردی - یا انسانی - یافت که ورشکسته شده بود، او نسبت به دیگران بدان سزاوارتر است.
عربي انگلیسی فرانسوی